ประวัติ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕

 

                                              
                     กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕
    เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ขึ้นตรงต่อกองบิน ๕ มีประวัติอันยาว นานควบคู่ไปกับ
การกำเนิด กองบิน ๕ เดิมเรียกว่า “หมวดทหารราบ” มีกำลังระดับหมวดคือ
ประมาณ ๓๐ ถึง ๔๐ คน ใช้ผู้บังคับ หมวดบิน มาทำหน้าที่ “ผู้บังคับหมวด
ทหารราบ” อีกหน้าที่หนึ่ง หน้าที่ของหมวดทหารราบ ประจำกองบินต่าง ๆ
คงเช่นเดียวกับปัจจุบันคือ การป้องกันฐานบินเป็นหน้าที่หลัก และการบริการ
กองบิน ในด้านต่าง ๆ เป็นหน้าที่รองต่อมากองบิน ได้ขยายอัตรากำลัง
และกิจการเพิ่มขึ้นตลอดจน
พื้นที่รับผิดชอบ ของสนามบิน ก็ได้ขยายเพิ่มขึ้น
จึงจำเป็นต้องใช้กำลัง รักษาและป้องกันมากขึ้นตามส่วน จึงได้เปลี่ยนอัตรากำลังจาก “หมวดทหารราบ” เป็น “กองทหารราบ” ในปีพุทธศักราช  ๒๔๘๘ มีกำลังทหารเทียบเท่ากองร้อย และในปีพุทธศักราช ๒๔๙๗ ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อกองทหารราบเป็น “กองทหารอากาศโยธิน” เพื่อความเหมาะสม 

      


            ต่อมาปีพุทธศักราช  ๒๔๙๘ กองทหารอากาศโยธินประจำกองบินต่าง ๆ ได้จัดอัตรากำลังพลใหม่
เป็น “กองพันทหารอากาศโยธิน”
เทียบเท่ากองพันทหารราบของทหารบก


            กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕ เป็นกองพันที่มีเกียรติประวัติมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เหตุเพราะสถานที่แห่งนี้ในอดีต เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พุทธศักราช  ๒๔๘๔ กองกำลังทหารญี่ปุ่น ได้ยกพลขึ้นบกที่ อ่าวไทย
แทบทั้งหมด รวมถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ที่ อ่าวมะนาว และอ่าวประจวบ ซึ่งเป็นที่ตั้ง ของกองบินน้อยที่๕ 
ทหารหาญในอดีต ของเราได้ต่อสูู้้เพื่อปกป้องผืนแผ่นดิน ไว้อย่างภาคภูมิใจ จนถึงปัจจุบันกองพันทหารอากาศโยธิน
กองบิน ๕ ได้จัดกำลังพล ตามโครงสร้างใหม่เมื่อ  วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช  ๒๕๕๒ โดยมีหน่วย
ขึ้นตรงคือ กองบังคับการกองพัน กองร้อยทหารอากาศโยธิน กองร้อยรักษาการณ กองร้อยทหาร ต่อสู้อากาศยาน
กองร้อยสนับสนุน


      

            ด้านภารกิจ นั้นนอกจากจะมีภารกิจหลักที่ปฏิบัติประจำอยู่แล้ว กองพันทหารอากาศโยธินกองบิน ๕ ยังมีภารกิจ ด้านธุรการ ด้านกิจการพลเรือน และด้านอื่น ๆ อีก ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ภารกิจคือ เตรียมและใช้กำลังในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยบุคคล อาวุธ ยุทโธปกรณ์ สถานที่สำคัญ ๆ ของฐานบิน ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จัดกำลังรักษาความปลอดภัย ฮ.พระที่นั่ง ฝูงบิน๕๐๙  อ.หัวหิน
(ตามคำสั่งยุทธการ ทอ.๒/๔๗) ด้านธุรการนั้น ให้การสนับสนุนต่อกองบิน ๕ในด้านต่าง ๆ ตามร้องขอ(กำลัง)
   
 
      
   

            ด้านกิจการพลเรือน กองพันทหารอากาศโยธินได้ดำเนินการควบคู่ไปกับกองบิน ๕ เช่น การปฏิบัติทาง
จิตวิทยา โดยรอบฐานบิน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาวัด โรงเรียน หรือสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ ของจังหวัด  กองพัน
ทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕ ยังสนับสนุนกองบิน ในด้านการท่องเที่ยวของกองบิน ร่วมพัฒนาให้เกิดความสะอาด
สวยงาม สมกับที่เป็น๑ ในสถานที่ท่องเทียวพักผ่อนหย่อนใจ ของกองทัพอากาศ ข้าราชการ ลูกจ้าง

และทหารกองประจำการ   

        

            กองพันทหารอากาศโยธินทุกคน พร้อมที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้ภารกิจสำเร็จและสำริดผล ตามความมุ่งหมายของทางราชการ และผู้บังคับบัญชา ทุกระดับชั้น

 

                                        

 

 


   
    Webที่เกี่ยวข้อง   
   
 
 
 
 
 
 พยากรณ์อากาศ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์