กองบังคับการ   มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและทหารกองประจำการตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับงาน
ด้านฝ่ายอำนวยการ  การธุรการ  การสารบรรณ  การกำลังพล   การข่าว  การยุทธการ  การส่งกำลังบำรุง มีผู้บังคับกองพัน ทหารอากาศโยธิน  เป็นผู้บังคับบัญชา
           ฝ่ายกำลังพล มีหน้าที่อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ ควบคุม และดำเนินการเกี่ยวกับกิจการ กำลังพลทั้งปวง
และการสัสดี มีหัวหน้าฝ่ายกำลังพล เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
           ฝ่ายการข่าว มีหน้าที่อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ ควบคุม และดำเนินการเกี่ยวกับการข่าว  การต่อต้าน
การข่าวกรองเชิงรุก การรวบรวมข่าวสาร ข่าวกรอง เพื่อความมั่นคงที่มีผลกระทบ ต่อการปฏิบัติภารกิจ ของหน่วยในพื้นที่
รับผิดชอบ มีนายทหารการข่าว เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
           ฝ่ายธุรการ มีหน้าที่  รับผิดชอบงานธุรการ ประสานงานด้านสารบรรณกับหน่วยต่าง ๆ   ควบคุม  การเก็บรักษา
เอกสารต่าง ๆ แบบธรรมเนียม คำสั่ง และระเบียบ ควบคุมการรับส่งเอกสารข่าวสารทางราชการ ที่ต้องส่งหน่วยเกี่ยวข้อง
ร่างโต้ตอบบันทึกหนังสือราชการ ติดต่อประสานงานกับหน่วยเหนือ และหน่วยข้างเคียง มีนายทหารธุรการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
           ฝ่ายยุทธการ มีหน้าที่อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ ควบคุม และดำเนินการเกี่ยวกับ กิจการยุทธการ การฝึก
และกิจการพลเรือน มีนายทหารยุทธการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
           ฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การบัญชี และหลักฐานประกอบบัญชี ตลอดจนหลักฐาน อื่น ๆ ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
มีนายทหารการเงิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
           กองร้อยทหารอากาศโยธิน  มีหน้าที่ ปกครองบังคับบัญชาและการฝึกอบรมข้าราชการและ ทหารกองประจำการ
ให้มีความรู้ความสามารถ ในการใช้อาวุธประจำกาย อาวุธประจำหน่วย  และการปฏิบัติตามยุทธวิธี ในการป้องกัน และรักษาความปลอดภัย ที่ตั้งทางทหารของกองทัพอากาศ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบ  มีผู้บังคับกองร้อยทหารอากาศโยธิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
           กองร้อยทหารต่อสู้อากาศยาน  มีหน้าที่  ปกครองบังคับบัญชาและฝึกอบรมทหารกองประจำการให้มีความรู้  ความสามารถในการใช้อาวุธต่อสู้อากาศยานต่อสู้ป้องกันการโจมตีทางอากาศต่อที่ตั้งทางทหารของกองทัพอากาศ 
และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบ มีผู้บังคับกองร้อยทหารต่อสู้อากาศยาน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
           กองร้อยรักษาการณ์  มีหน้าที่  ปกครองบังคับบัญชาและฝึกอบรมข้าราชการและทหารกองประจำการให้มีความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์   เพื่อป้องกันและรักษา ความปลอดภัยที่ตั้งทางทหารของกองทัพอากาศ  และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบ  มีผู้บังคับกองร้อยรักษาการณ์ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
           กองร้อยสนับสนุน  มีหน้าที่  ดำเนินการเกี่ยวกับการธุรการ  การกำลังพล  การเงิน  การส่งกำลัง  การขนส่ง  การสื่อสาร การสรรพวุธ  การช่างสนาม  การพลาธิการ  การบริการหน่วย  และการดุริยางค์  มีผู้บังคับกองร้อยสนับสนุน  เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

                    

   
    Webที่เกี่ยวข้อง   
 
 
 
 
 
 
 
พยากรณ์อากาศ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์