กองพันทหารอากาศโยธิน      
ผบ.พัน.
น.ยุทธการและการฝึก
จนท.ยุทธการและการฝึก
บก.ส่วนควบคุม - สนับสนุน
น.กพ.
มว.วิชาชีพทหาร
มว.สัมภาระ
๖๐๖๐๐
๖๐๖๐๓
๖๐๖๐๔
๖๐๖๔๐
๖๐๖๗๗
๖๐๖๐๕
๖๐๖๗๕
รอง ผบ.พัน.
บก.พัน.
น.ธุรการ
น.การข่าว, แฟกซ์
มว.การเงิน
ห้องพักผ่อน (เอราวัณ)
ค่ายพักแรม อย.  
๖๐๖๑๐
๖๐๖๖๐
๖๐๖๐๒
๖๐๖๐๑
๖๐๖๒๑
๖๐๖๒๓
๖๐๖๐๖
กองร้อยทหารอากาศโยธิน      
ผบ.ร้อย.ทย. ๖๐๖๓๑ บก.ร้อย.ทย. ๖๐๖๓๐
กองร้อยรักษาการณ์      
บก.ร้อย.รก.  
๖๐๖๔๑
บก.ร้อย.รก.
๖๐๖๔๑
กองร้อยทหารต่อสู้อากาศยาน
     
ผบ.ร้อย.ตอ.
๖๐๖๖๑

 
กองร้อยสนับสนุน
     
ผบ.ร้อย.สนน.
มว.ขนส่ง
สูธกรรม

มว.สพ.                        
๖๐๖๗๑
๖๐๖๗๓
๖๐๖๗๕
๖๐๖๔๐
บก.ร้อย.สนน.
มว.พธ.
สื่อสาร   
๖๐๖๗๐
๖๐๖๗๔
๖๐๖๗๐
ศปรภ.ฯ ศยตอ.ฯ
     
จนท.เวร ศปรภ.ฯ ศยตอ.ฯ  ๖๐๖๖๒, ๖๐๖๗๒    
 ห้องสารสนเทศ พัน.อย.ฯ ๖๐๖๕๐    
หมายเหตู โทรเข้า ๐๓๒ ๖๑๑๕๘๗,๐๓๒ ๖๑๑๐๓๑ ต่อด้วยเลข ๕ ตัว ตามหน่วยงาน

    Webที่เกี่ยวข้อง   
 
   
 
 
 
 
 พยากรณ์อากาศ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์