ประวัติ

         กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 5 เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ขึ้นตรงต่อ กองบิน 5  มีประวัติ
อันยาวนาน ควบคู่ไปกับการกำเนิด กองบิน 5 เดิมเรียกว่า “หมวดทหารราบ” มีกำลังระดับหมวด
คือ ประมาณ 30 ถึง 40 คน ใช้ผู้บังคับหมวดบินมาทำหน้าที่ “ผู้บังคับหมวดทหารราบ” อีกหน้าที่หนึ่ง หน้าที่ของหมวดทหารราบประจำกองบินต่าง ๆ คงเช่นเดียวกับปัจจุบันคือ การป้องกันฐานบิน เป็นหน้าที่หลัก และการบริการกองบินในด้านต่าง ๆ เป็นหน้าที่รอง ต่อมากองบินได้ขยายอัตรากำลัง และกิจการเพิ่มขึ้น ตลอดจนพื้นที่รับผิดชอบของสนามบินก็ได้ขยายเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องใช้กำลังรักษา และป้องกันมากขึ้นตามส่วน จึงได้เปลี่ยนอัตรากำลังจาก “หมวดทหารราบ” เป็น “กองทหารราบ” ในปีพุทธศักราช  2488...  

Read Full Story

ภารกิจ

          เตรียม และใช้กำลังในการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยบุคคล อาวุธยุทโธปกรณ
สถานที่ของฐานบิน ตลอดจนใช้อาวุธทางภาคพื้น ทำการป้องกันการปฏิบัติทางอากาศ
   
Read Full Story

                                          ขอพลีชีพเพื่อชาติ            ศาสน์กษัตริย์
                           ให้ยืนหยัด คงอยู่                 คู่สยาม
                           พัน.อย.องอาจ                    ประกาศนาม
                           ขอเฝ้ายาม กอดปืน              ยืนคุ้มภัย...